קטינים

הוריו של ילד הינם האפוטרופוסים הטבעיים והאוטומטיים שלו עד הגיעו לגיל 18, מכוח חוק. ההנחה היא שהורי הילד פועלים לטובתו ולכן ההחלטות שהם מקבלים הן ההחלטות הראויות עבורו.

להורים נתונה זכות יסודית לאוטונומיה בגידול ילדיהם, ללא התערבות של גורמים חיצוניים. על כן, במצב רגיל המדינה לא תתערב בשיקול דעתו של ההורה כאפוטרופוס טבעי. אולם, ישנם מצבים חריגים בהם המדינה כן תחליט להתערב, למשל, כאשר ההורה לא ממלא את תפקידו כראוי.

החובה של ההורים כאפוטרופוסים הטבעיים היא לדאוג לצרכי הקטין הכוללים בין השאר את חינוכו, לימודיו והטיפול הרפואי בו. ההורים חייבים לפעול לטובתו של הקטין, כדרך שהורים מסורים נוהגים בנסיבות העניין.

בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם, ההורים מחויבים לפעול תוך הסכמה ביניהם. ההנחה היא כי הורה הסכים לפעולת רעהו אלא אם הוכח ההפך. כשהורי קטין חיים בנפרד הם יכולים להסכים ביניהם למי תהיה האפוטרופסות  על הקטין, כולה או חלקה. בית המשפט צריך לאשר סוג כזה של הסכם והוא יבחן האם ההסכם הוא אכן לטובת הקטין. חשוב להבחין בין המשמורת הפיזית של הילד לבין שאר ענייני האפוטרופסות שעדיין מסורים לשני ההורים במשותף.

במקרים בהם מתו הוריו של קטין, או כאשר מסיבות מסוימות נשללה מההורים אפוטרופסותם הטבעית, חוק בתי המשפט מסמיך את בית המשפט למנות לקטין אפוטרופוס. לפי החוק, שלילת אפוטרופסותם של ההורים תיעשה רק במצבים חריגים.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר